VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnost Onest Care s.r.o.

se sídlem Na Dřevěnce 50/12, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové

IČ: 044 40 862
DIČ: CZ 044 40 862

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35793

1. Obecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu společnosti Onest Care s.r.o.Smluvními stranami se v tomto případě rozumí Onest Care s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a fyzická osoba neboli spotřebitel (dále jen „Kupující“).

Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Objednání zboží


Zboží je možno objednat na internetové stránce onest.cz .

Kupující si z katalogu zboží dostupného na internetové stránce onest.cz produkty vybere konkrétní produkt, popř. produkty, který následně vloží do košíku. Kupující potvrdí celou objednávku kliknutím na políčko „Objednat“. Po takovémto potvrzení objednávky již není možné v objednávkovém formuláři provádět jakékoli změny.

Při každé objednávce je nutné uvést kontaktní telefonní číslo, aby Prodávající a dopravce mohli kontaktovat Kupujícího.

Zboží jsou oprávněny objednávat pouze zletilé osoby, tj. osoby, které dovršily věku 18 let.

Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od Kupujícího, pokud bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud  bude mít Prodávající důvodné podezření na jejich obcházení.

3. Ceny


Ceny jsou platné dle aktuální nabídky Prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách v době objednání s výjimkou zjevné chyby.

Ceny zboží jsou konečné, jsou uvedené včetně DPH a všech souvisejících poplatků.

V ceně nejsou zahrnuty případné poplatky za dopravné, doběrečné a náklady na komunikaci prostředky na dálku.

Na internetové stránce obchodu Prodávajícího lze najít potřebné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobou platbu.

4. Platební podmínky


Platba probíhá na dobírku při převzetí zboží od dopravce, nebo online platební branou Comgate.

Při platbě na dobírku lze na místě uskutečnit platbu v hotovosti v Kč.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.

5. Dodání zboží


Zboží je doručováno zasílatelskou (Zásilkovna, GLS) firmou po předchozím telefonickém kontaktování Kupujícího, a to zpravidla do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky; maximální doba dodaní je 20 dní. Po dohodě s Kupujícím může být tato doba prodloužená.

Zboží je doručováno pouze na území České republiky.

Kupující je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.

Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Osobní odběr není možný.

Daňový doklad zašle po odeslání zboží Prodávající kupujícímu emailem na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Odstoupení od kupní smlouvy


Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny bez udání důvodu  do 14 dnů od převzetí zásilky, a to s ohledem na povahu zboží pouze v neporušeném obalu. V oznámení o odstoupení od smlouvy je potřeba uvést, od jaké konkrétní kupní smlouvy Kupující odstupuje. Písemné oznámení o odstoupení musí být odesláno Prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zásilky.

Oznámení o odstoupení je možné odeslat elektronicky na info@onest.cz, nebo poštou na Na Dřevěnce 50/12, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který lze nalézt zde.

Po obdržení oznámení o odstoupení Prodávajícím se Prodávající zavazuje tuto skutečnost Kupujícímu obratem potvrdit elektronickou poštou.

V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy, účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení Prodávajícímu.

Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bezodkladně na adresu Na Dřevěnce 50/12, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Peněžní částku, kterou Prodávající od Kupujícího za zboží obdržel, se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7. Reklamace a vrácení výrobků


Prodávající  odpovídá Kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho Kupující převzal, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k jeho povaze. Dále Prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství.

Kupující má právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců. Projeví-li se vada ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží. Pokud Kupující požaduje reklamaci zboží po uplynutí 6 měsíců od jeho převzetí, musí Kupující sám prokázat, že vada existovala již v momentě převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za případné vady výrobku, které vzniknou v zákonné době v důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.

Reklamované zboží zasílejte na adresu Na Dřevěnce 50/12, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, nebo kontaktujte Prodávajícího na emailové adrese eshop@onest.cz.

Prodávající vydá potvrzení o tom, kdy Kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.

V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek na adresu Na Dřevěnce 50/12, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové spolu s identifikací objednávky, v rámci které byl výrobek zakoupen, a s popisem vady.

V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadný, anebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

V případě neúspěšné reklamace Prodávající dodá Kupujícímu odůvodnění zamítnutí reklamace.

Výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou Kupujícímu vráceny bez prodlev na sdělený bankovní účet.

V případě oprávněné reklamace má Kupující na základě vlastní žádosti právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

8. Pravidla zpracování osobních údajů


Osobní údaje zpracovává společnost Onest Care s.r.o.

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před zneužitím.

a) Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

b) Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby či produktu zákazníkem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby či produktu tak, jak je uvedeno v samostatném informování zákazníka.

c) Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu přiměřenou, nanejvýš však po dobu 10 let od ukončení poskytování služby/produktu (s ohledem na délku promlčecí doby dle platných právních předpisů).

d) Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

-žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;

-požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

-požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;

-vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;

-být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zpracovávané údaje:

Při odeslání objednávky bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email za účelem vyřízení této objednávky.

Nákup probíhá bez registrace:

Při nákupu bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email za účelem plnění ze smlouvy, tj. hlavně vyřízení objednávky a doručení zboží.

9. Duševní vlastnictví


V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky a všechny  materiály, ochranné známky, kresby, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti Onest Care s.r.o.

Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

10. Odpovědnost


Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není na skladě či je nepoužitelné, a z důvodu zásahu vyšší moci, a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody Kupujícímu.

Prodávající rovněž nenese žádnou odpovědnost za:

a) jakékoliv nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;

b) jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám  informací, které jsou zde k dispozici;

c) případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.

11. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.

Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Společnost Onest Care s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky budou, v případě potřeby, oznámeny Kupujícímu  na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: Na Dřevěnce 50/12, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, info@onest.cz

V Praze 1.4.2020.